search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Geslaagde presentaties studenten RUG

09-06-2017 - 11:30 - Nieuws

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen trekken conclusies betreffende de impact van 3D-printing op de supply chain.

Districon begeleidt elk jaar studenten van de Rijksuniversiteit Groningen bij het schrijven van hun bachelorscriptie. Dit jaar hebben Districon collega’s Hans van Waveren en Kai Huiskamp acht studenten begeleid. Het centrale vraagstuk van deze theses is als volgt:

Welke invloeden gaan de ontwikkeling van 3D-printing hebben op de verschillende supply chains?

Elke student heeft binnen het centrale vraagstuk met zijn thesis een subvraag beantwoord. Op dinsdag 30 mei hebben de studenten de conclusies van hun thesis gepresenteerd op het kantoor van Districon. De resultaten delen we graag met u.

Invloed op de korte termijn

Op korte termijn zijn er in ieder geval twee grote kansen voor 3D-printing. Beide kansen hebben betrekking op producten die één grondstof kennen en zeer bewerkelijk zijn.

De prothesesector kent een lange wachttijd per patiënt en een grillige maar groeiende vraag. In Nederland is de vraag naar beenprostheses het grootste. 3D-printing kan de wachttijd verkleinen en beter inspelen op de vraag. Het grootste obstakel is om de investering terug te verdienen door de relatief kleine vraag. Eventueel zou de overheid hierin een rol kunnen spelen door subsidies. 

De productie van prototypes voor mallen is een tweede kans op korte termijn. Het gaat hierbij specifiek om mallen voor het gieten van producten. De huidige productie van mallen is zeer bewerkelijk en tijdrovend. Door gebruik te maken van 3D-printing bij het vervaardigen van de prototypes van de mallen, kan de producent snel, gemakkelijk en goedkoop meerdere opties testen. Het ligt echter niet in de lijn der verwachtingen dat op korte termijn de eindproducten, komende uit de mal, kunnen worden geprint.

De kansen op langere termijn

Een aantal theses vonden ook kansen op de langere termijn, langer dan 10 jaar. Het gaat hierbij om complexere eindproducten.

De verwachting is dat de 3D-printer in de toekomst in staat is om eindproducten te printen die uit meerdere componenten bestaan. Deze producten, die voor de klant gereed zijn, kunnen door 3D-printing fysiek dichterbij de klant worden geproduceerd. Het onderzoek van een van de studenten concludeert dat LSP’s een andere rol in de keten gaan krijgen. Hun rol verschuift van distributeur van eindproducten naar de distributeur van grondstoffen.

Een meer bijzondere markt die beïnvloed gaat worden is de orgaandonorenmarkt. Er is goede hoop dat op de lange termijn organen kunnen worden geproduceerd met een 3D-printer. De nieren lijken daarvoor het eerste in aanmerking te komen. Voorlopig worden de 3D-geprinte organen echter alleen gebruikt voor het testen van medicijnen. Daarnaast concludeert de student dat de acceptatie van bio-geprinte organen vanuit een etisch standpunt nog een groot obstakel is.

Algemene bevindingen

Een aantal theses hebben 3D-printing algemener beschouwd.

Een student heeft 3D-printing beoordeeld op de traditionele vijf kwaliteitskenmerken. Het onderstaande figuur geeft de resultaten weer. Een ‘+’ betekent een positieve invloed van 3D-printing op het criterium, bijvoorbeeld: lagere kosten, kortere leadtime etc. Uit de studie blijkt dat 3D-printing kostbaar blijft, met name door hoge investeringen, hoge materiaalkosten en tijdrovende R&D. Daarnaast is de kwaliteit van 3D-geprinte producten vaak nog onvoldoende. De service naar klanten toe zal erg gaan stijgen. Deze stijging is te verklaren door kortere leadtime, hogere productiesnelheid en meer flexibiliteit. De studie heeft geen verandering in de mate van afhankelijkheid van externe factoren gevonden.

Als laatste is het effect bestudeerd van 3D-printing op intellectueel eigendom. Hierbij is men uitgegaan van de kans dat producten snel en eenvoudig kunnen worden gekopieerd als men beschikt over het printinstructiebestand. Op korte termijn lijkt 3D-printing geen effect te hebben op intellectueel eigendom. De 3D-geprinte producten zijn nu nog niet massagericht en worden voornamelijk intern gebruikt.

Tot slot

Al met al interessante resultaten over een thema dat veel impact gaat hebben op de supply chain. Districon heeft veel plezier beleefd aan het begeleiden van de studenten en kijken uit naar de volgende groep.